UPCOMING

Otakon 2022

Anime Magic! 2022

DragonCon 2022

Previously attended: Anime Expo, Planet Comic Con, DragonCon, Anime NYC, Anime Boston, Ohayocon, Indy PopCon, KitsuneKon, San Japan, FanX Salt Lake, Youmacon, and Anime Milwaukee

20220702_093655