Come see me!

Past exhibitions: Magfest, Anime Expo, Otakon, Anime Milwaukee, DragonCon, Anime Boston, KitsuneKon, Youmacon, FanX Salt Lake, Indy PopCon, Ohayocon, AnimeNYC, Anime Magic!, Uchi-Con, and San Japan

Upcoming exhibitions: Anime Expo and Anime Magic!